کارگاه های آموزشی سواد اطلاعاتی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان برگزار شده در آبان1398

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری کارگاه

مختص

آخرین مهلت ثبت نام

وضعیت برگزاری

ظرفیت ثبت نام

1

کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت استناد دهی فارسی پژوهیار

یک شنبه 1398/08/19

ساعت ده تا دوازده

دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکتری) کلیه رشته ها

شنبه 1398/08/18

برگزار شد

25 نفر

2

کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت استناد دهی فارسی پژوهیار

سه شنبه 1398/08/21

ساعت ده تا دوازده

دانشجویان
تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکتری) کلیه رشته ها

دوشنبه 1398/08/20

برگزار شد

 

25 نفر

3

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی(کلیه رشته ها)

یک شنبه 1398/08/26

ساعت ده تا دوازده

دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکتری) کلیه رشته ها

شنبه 1398/08/25

 

برگزار شد

 

25 نفر

4

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی(کلیه رشته ها)

سه شنبه 1398/08/28

ساعت ده تا دوازده

دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکتری) کلیه رشته ها

دوشنبه 1398/08/27

برگزار شد

 

25 نفر