نمای ساختمان کتایخانه مرکزی و مرکز اسناد

از معماری های برتر قرن 21

بخش امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

مراجعه اعضا به میز امانت (مخزن اصلی)

بازدید از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

بازدید دانش آموزان مدارس

امضای تفاهم نامه با سایر مراکز

امضای تفاهم نامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان با کتابخانه شهیدان علومی سمنان

آخرین اخبار