آخرین اخبار

دانشگاه سمنان و اداره کل کتابخانه های عمومی استان تفاهم نامه همکاری مبادله کردند

به منظور گسترش همکاریها و استفاده از ظرفیتهای دو طرف ، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه سمنان و اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان امضاء و مبادله شد

آرشیو