بخش اداری:

 بخش اداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان شامل واحدهای زیر می باشد.

Ø      مدیر کتابخانه مرکزی که بر کلیه امور کتابخانه نظارت می نماید و در راس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه قرار دارد.

Ø      مسئول دفتر

از جمله فعالیتهایی که در بخش اداری کتابخانه انجام می گیرد می توان به موارد ذکر شده در ذیل اشاره کرد:

  • برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند کارها، بودجه، حسن جریان کلیه امور و پیشرفت فعالیتها در بخش های مختلف کتابخانه
  • تعیین خط مشی، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل های کاری و اولویت بندی صدور دستورالعملها و نظارت بر حسن اجرای آن .
  •  برگزاری جلسه های اداری مربوط به کتابخانه
  • دریافت گزارش کارکنان واحدهای مختلف کتابخانه و ساماندهی گزارش های دریافتی 
  • تهیه آمارهای مختلف در حوزه کتابخانه ( هفته کتاب، هفته پژوهش و...)
  • و...

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد : دکتر روح اله خادمی

تلفن :  02331535133

 

مسئول دفتر بخش : سکینه لاسجردی

تلفن :  02331535134