بخش اداری

 بخش اداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان شامل واحدهای زیر می باشد.

Ø      مدیر کتابخانه مرکزی که بر کلیه امور کتابخانه نظارت می نماید.

Ø      مسئول دفتر

Ø      کارشناس فهرست نویسی

Ø      کارشناس اطلاع رسانی