بخش تامین منابع علمی الکترونیکی:

بخش تامین منابع علمی الکترونیکی  محلی برای نیازسنجی، شناسایی، گردآوری، نگهداری، سازماندهی، بازیابی و اشاعه اطلاعات منابع الکترونیکی برای جامعه دانشگاهی است. هدف این بخش شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکانات تامین نیازها، روزآمد سازی خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متنوع جامعه استفاده کنندگان و نیز فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی به منظور پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.

مهمترین فعالیتهای این بخش در ذیل به طور خلاصه بیان شده است:

  • برقراری ارتباط با اعضای هیئت علمی،دانشجویان و کار کنان دانشگاه با هدف آگاهی رسانی و ایجاد هماهنگی میان برنامه های کتابخانه ای و برنامه های آموزشی دانشگاه
  • هماهنگی جهت برگزاری  دوره های آموزشی سواد اطلاعاتی
  • رفع نیاز پژوهش گران در زمینه های مختلف، دسترسی به متن کامل و چکیده مجلات فارسی و لاتین

  • جستجوی اطلاعات کتاب شناختی مقالات، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، راهنمایی مراجعین در یافتن مقالات موجود در ایران و سایر کشورها

    مسئول بخش : محمد زمانی 

    تلفن :   02331535140