ساعات کار کتابخانه

 

نیمه اول سال: صبح ها از 07:30 صبح تا 12:30- 

بعد از ظهر ها :13:30- 15:30

 

 نیمه دوم سال: صبح ها از 07:30 صبح تا 12

بعد از ظهر 13-15:30