بخش سفارش :

مجموعه سازی عبارت است ازعمل یا فرایند نیاز سنجی، انتخاب، سفارش، تهیه و دسترس پذیرساختن محتوای منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه کتابخانه از راههای خرید؛ اهداء ؛ مبادله یا سایر روشهای مرسوم و ارزیابی مداوم آنها.تأمین منابع اطلاعاتی به صورت درست, به موقع و متناسب با نیازهای مراجعان می تواند ضمن غنی سازی مجموعه و رفع نیاز مخاطبان، باعثافزایش میزان استفاده سایر مراکز و سازمان ها از منابع و خدمات مجموعه از طریق امانت بین کتابخانه ای گردد.با توجه به این امر بخش سفارشات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان با بهره مندی از همکاران و متخصصان با تجربه  تلاش می نماید تا منابع مورد نیاز یک کتابخانه دانشگاهی را فراهم نماید.

این بخش وظیفه تأمین کلیه کتب چاپی و الکترونیکی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های اقماری دانشگاه سمنان را بر عهده دارد.

 

فعالیت ها :

  • برخی ازنیاز سنجی در خصوص منابع چاپی مورد نیاز اعضای هیات علمی ، دانشجویان، پژوهشگران و محققان
  • تهیه و تامین کتب فارسی و لاتین مورد نیاز کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و کتابخانه های اقماری دانشگاه سمنان
  • ثبت منابع دریافتی به کتابخانه و انجام امور مربوط به قبض انبار و ارسال به فهرست نویسی
  • شرکت در نمایشگاههای کتاب برگزار شده در کشور و خرید بر اساس درخواستهای رسیده
  • برگزاری نمایشگاههای کتاب داخل دانشگاه
  • آموزش دانشجویان و کارورزان کتابداری در این بخش
  • خدمات مشاوره ای مرتبط با سفارشات و نیز پاسخگویی و راهنمایی مراجعان مختلف داخل و خارج دانشگاه به صورت حضوری و یا تلفنی .

یادآور می شود که در حال حاضر درخواست خرید و سفارش کتب فارسی و لاتین ترجیحاً بصورت الکترونیکی انجام می شود و  کلیه کاربران دانشگاه سمنان می توانند از طریق سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان ،آیکون درخواست خرید کتاب،  کتب مورد نیاز را درخواست و سفارش دهند.

 

مسئول بخش : طیبه سراج

تلفن :  02331535137