کارگاه های آموزشی سواد اطلاعاتی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان اسفند1399

 

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری کارگاه

ساعت

آخرین مهلت ثبت نام

لینک ثبت نام

ظرفیت ثبت نام

1

استراتژی های جستجو و مهارتهای سواد اطلاعاتی در وب 

1399/12/24

یکشنیه 

11:30-13

 1399/12/23

شنبه

لینک ثبت نام

نامحدود