کارکنان کتابخانه مرکزی و­­ مرکز اسناد دانشگاه سمنان

نام خانوادگی و نام

آدرس ایمیل

شماره تماس

مسئولیت و شرح وظایف

زمانی، محمدعلی

M_zamani@semnan.ac.ir

31535140

 

مسئول مرکز اطلاع رسانی و امور عمومی

کاشانی، پروانه

P_kashani@staff.semnan.ac.ir

31535139

 

مدیریت و پشتیبانی نرم افزار نوسا- سیمرغ و وب سایت کتابخانه-تسویه حساب دانشجویان دانشگاه فرزانگان

طحان‌لتیباری، گوهر

G_tahanlatibari@staff.semnan.ac.ir

31535131

 

بخش سفارشات  

شمسین، زهرا

Z_shamsin@staff.semnan.ac.ir

31535132

 

طرح غدیر-امور دانشجویی

لاسجردی، سکینه

S_lasjerdi@staff.semnan.ac.ir

31535134

 

هماهنگی امور کتابخانه با سازمان های داخلی و خارجی، پیگیری امور مرتبط با مرکز سمنان شناسی،

ابراهیمی، محمد

 M_ebrahimi@semnan.ac.ir

31535135

میز امانت - مخزن شماره 1- تسویه حساب  کتابخانه  مهندسی و علوم پایه

سراج، طیبه

T_seraj@staff.semnan.ac.ir

31535137

 

واحد فهرستنویسی

خوشبین، اعظم

A_khoshbin@staff.semnan.ac.ir

31535138

دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه بصورت غیر حضوری و پذیرش پایان نامه در ایرانداک/   پشتیبانی نرم افزار کتابخانه دیجیتال- نماینده سامانه همانندجو

حمیدی، محمدعارف

 

31535136

میز امانت -مخزن شماره 2- تسویه حساب کتابخانه علوم انسانی- گردشگری-کویرشناسی و ودانشکده دامپزشکی)