کارکنان کتابخانه مرکزی و­­ مرکز اسناد دانشگاه سمنان

نام خانوادگی و نام

آدرس ایمیل

شماره تماس

مسئولیت و شرح وظایف

زمانی، محمدعلی

 

M_zamani@semnan.ac.ir

 

31535140

 

مسئول بخش تامین منابع اطلاعاتی الکترونیکی - آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی -امور عمومی

کاشانی، پروانه

 

helmakashani@gmail.com

 

31535139

 

مدیریت و پشتیبانی نرم افزار نوسا- سیمرغ و وب سایت کتابخانه

شمسین، زهرا

 

Z_shamsin@staff.semnan.ac.ir

 

31535132

 

امور کار دانشجویی-انجام امور مرتبط با مرکز اسناد و سمنان شناسی

لاسجردی، سکینه

 

S_lasjerdi@staff.semnan.ac.ir

 

31535134

 

انجام امور دفتر مدیریت - هماهنگی امور کتابخانه با سازمان های داخلی و خارجی

جوانی، نصرت اله

 n.javani@staff.semnan.ac.ir

 

31535131

 

میز امانت - مخزن شماره 2(کتب لاتین)- تسویه حساب کتابخانه

اخلاقی، محمد رضا

 

m.akhlaghi@staff.semnan.ac.ir

31535135

میز امانت- مخزن شماره 1(کتب فارسی)

سراج، طیبه

 

T_seraj@staff.semnan.ac.ir

 

31535137

 

واحد فهرستنویسی - انجام امور سفارش کتاب

خوشبین، اعظم

 

diglib@semnan.ac.ir

 

31535138

دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه بصورت غیر حضوری و پذیرش پایان نامه در ایرانداک(تسویه حساب پایان نامه)/ پشتیبانی نرم افزار کتابخانه دیجیتال- نماینده سامانه همانندجو/