کارکنان کتابخانه مرکزی و­­ مرکز اسناد دانشگاه سمنان

نام خانوادگی و نام

آدرس ایمیل

شماره تماس

مسئولیت و شرح وظایف

زمانی، محمدعلی

M_zamani@semnan.ac.ir

31535140

 

مسئول بخش تامین منابع اطلاعاتی الکترونیکی - آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی -امور عمومی

کاشانی، پروانه

helmakashani@gmail.com

31535139

 

مدیریت و پشتیبانی نرم افزار نوسا- سیمرغ و وب سایت کتابخانه

شمسین، زهرا

Z_shamsin@staff.semnan.ac.ir

31535132

 

موزه و اسناد-امور کار دانشجویی-انجام امور مرتبط با مرکز سمنان شناسی

لاسجردی، سکینه

S_lasjerdi@staff.semnan.ac.ir

31535134

 

انجام امور دفتر مدیریت - هماهنگی امور کتابخانه با سازمان های داخلی و خارجی

ابراهیمی، محمد

 M_ebrahimi@semnan.ac.ir

31535135

میز امانت - مخزن شماره 1و2- تسویه حساب  کتابخانه  مهندسی ،علوم پایه، علوم انسانی، کویرشناسی، گردشگری ، دانشکده دامپزشکی و پردیس فرزانگان

سراج، طیبه

T_seraj@staff.semnan.ac.ir

31535137

 

واحد فهرستنویسی - انجام امور سفارش کتاب

خوشبین، اعظم

A_khoshbin@staff.semnan.ac.ir

31535138

دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه بصورت غیر حضوری و پذیرش پایان نامه در ایرانداک/   پشتیبانی نرم افزار کتابخانه دیجیتال- نماینده سامانه همانندجو