کارکنان کتابخانه های اقماری مرتبط با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

اطلاعات تماس

واحد خدمت

فاطمه ذوالفقاریان

 

F_zolfagharian@staff.semnan.ac.ir

33623300- داخلی 130

 

کتابخانه دانشکده روانشناسی(مهدیشهر)

شهلا رضوی

Sh_razavi@staff.semnan.ac.ir

31525328

 

کتابخانه دانشکده هنر(پردیس شماره 2)

حسین آقایی

 

31525330

کتابخانه دانشکده هنر

نیره دوست محمدی

N_doostmmohamadi@staff.semnan.ac.ir

33664892 –داخلی 30

 

کتابخانه آموزشکده دامپزشکی(شهمیرزاد)