کارکنان کتابخانه های اقماری مرتبط با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

اطلاعات تماس

واحد خدمت

فاطمه ذوالفقاریان

 

F_zolfagharian@staff.semnan.ac.ir

33623300- داخلی 130

 

کتابخانه دانشکده روانشناسی

شهلا رضوی

Sh_razavi@staff.semnan.ac.ir

31524228

 

کتابخانه دانشکده هنر

حسین آقایی

 

31524230

کتابخانه دانشکده هنر

نیره دوستمحمدی

N_doostmmohamadi@staff.semnan.ac.ir

33664892 –داخلی 30

 

کتابخانه آموزشکده دامپزشکی